Porozmawiajmy o linii kolejowej nr 6!

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości linii kolejowa nr 6 na odcinku: Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa).

Konsultacje organizowane są w ramach aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w ramach projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” realizowanej przez firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zakres opracowania – podstawowe dane

Linia kolejowa nr 6 jest linią o znaczeniu międzynarodowym i państwowym. Linia ta od stacji Białystok do granicy z Białorusią jest jednotorowa i zelektryfikowana. Linia nr 6 na odcinku od Zielonki do Białegostoku (od km 14,400 do km 177,305) jest częścią korytarza transportowego Morze Północne – Morze Bałtyckie, stanowiącego część sieci kompleksowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Na odcinku od km 178,500 do km 238,574 tj. na odcinku analizowanym w ramach niniejszego Studium, linia kolejowa nr 6 nie należy do sieci bazowej TEN-T. Na odcinku od km 178,500 do km 218,921 linia objęta umową AGC. Linia nie jest objęta umową AGTC.

Linia kolejowa nr 6 na odcinku od Białegostoku do miejsca włączenia nowo projektowanej łącznicy kolejowej między liniami kolejowymi nr 6 oraz 38 realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku” będzie elementem ciągu komunikacyjnego Rail Baltica w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych.

Przedmiotem niniejszych analiz studialnych jest również rozbudowa szerokotorowej linii kolejowej nr 57 obecnie Kuźnica Białostocka – Geniusze od km 161,496 do 188,260. Linia nr 57 jest pierwszorzędna, jednotorowa i niezelektryfikowana. Nie należy do sieci TEN-T, nie jest objęta umową AGTC.

 

 

Jaki jest cel realizowanego Studium Wykonalności?

Celem przedsięwzięcia jest przeanalizowanie możliwych kierunków rozwoju linii kolejowej nr 6 oraz zdefiniowanie zakresu prac modernizacyjnych:

  • Niezadowalająca prędkość jazdy spowodowana złym stanem nawierzchni kolejowej i podtorza oraz infrastruktury towarzyszącej.
  • Niewystarczająca przepustowość odcinka linii kolejowej spowodowana wydłużonym czasem jazdy z uwagi na obniżone w stosunku do konstrukcyjnych prędkości dopuszczalne dla ruchu pasażerskiego i towarowego.
  • Niewystarczająca przepustowość węzłów kolejowych Białystok i Sokółka – w głównej mierze spowodowana przestarzałymi systemami urządzeń srk (stacyjnych i liniowych).
  • Zły stan obiektów obsługi podróżnych, w tym utrudnienia dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
  • Niewystarczająca infrastruktura w obszarach nadania i odbioru ładunków.
  • Zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym.

 

Na jakim etapie jesteśmy?

 

Jakie warianty analizujemy?

W ramach opracowania i preselekcji wszystkich wariantów, analizom szczegółowym zostały poddane 3 warianty inwestycyjne. Warianty modernizacyjne spełniają podstawowe założenia wskazane przez PKP PLK S.A. Podstawowe założenia projektowe:

 

Pod linkami znajdziecie Państwo mapę prezentującą dokładny przebieg linii kolejowej w zależności wariantu inwestycyjnego:

Wariant W2:

Wariant W3B:

Wariant W4B:

Legenda:
Legenda do map

Na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 6 znajdują się 33 przejazdy kolejowo-drogowe przewidziane do modernizacji. W ramach wszystkich wariantów planowane są likwidacje przejazdów oraz zmiany kategorii przejazdów.

 

 

W zakresie opracowania znajduje się 12 punktów obsługi podróżnych. W zależności od wariantu inwestycyjnego, zakres różni się w obszarze istniejącej mijanki i przystanku osobowego Czarny Blok. W ramach prac w wariancie W2, posterunek ruchu Czarny Blok, który był MPO zmienia swoją funkcjonalność stając się stacją. W ramach wariantów inwestycyjnych W3B oraz W4B w których zakłada się wydłużenie linii kolejowej nr 57, planuje się likwidację mijanki i przystanku osobowego Czarny Blok na rzecz budowy stacji Czarny Blok Intermodal przesuniętej o około 3 kilometry w kierunku Białegostoku. Dodatkowo w ramach wariantów inwestycyjnych W3B oraz W4B posterunek ruchu Machnacz, który był stacją zmienia swoją funkcjonalność stając się przystankiem osobowym. Na pozostałych punktach obsługi podróżnych planuje się prace modernizacyjne. Poniżej przedstawiono zestawienie osi punktów eksploatacyjnych. Wysokość wszystkich projektowanych peronów wynosi 0,76 m mierząc od główki szyny.

 

 

Jaki jest cel konsultacji?

  • zaprezentowanie wyników dotychczasowych prac, w tym zdefiniowanych przebiegów linii, proponowanych lokalizacji przystanków oraz terenu wskazanego do czasowego zajęcia bądź częściowego wywłaszczenia
  • pozyskanie opinii mieszkańców na temat projektowanej linii kolejowej i wariantów jej potencjalnej modernizacji

Jak można się wypowiedzieć?

Dla osób, które chcą się wypowiedzieć, przygotowaliśmy krótką Ankietę, w której można wskazać preferowany przez siebie wariant rozwoju i dodać komentarz związany z projektem.

E-mail:  kontakt@LK6-konsultacje.pl

Serdecznie zapraszamy!